Regulamin korzystania z usług Medestetic

W celu rezerwacji terminu prosimy o kontakt telefoniczny z naszym gabinetem pod numerem telefonu 789222199. Po uzgodnieniu terminu prosimy o wpłatę zadatku na poczet zabiegu do 3 dni roboczych w wysokości 100 zł na poniższe konto oraz wysłanie potwierdzenia dokonania przelewu na e-mail medesteticgliwice@gmail.com.

W przypadku rezerwacji terminu dzień przed zabiegiem, prosimy o wysłanie potwierdzenia przelewu również w dniu poprzedzającym zabieg. W przypadku braku wpłaty rezerwacja jest anulowana.

Dane do przelewu:

Katarzyna Piwoń

nr konta 98 1140 2004 0000 3302 3348 6570

w tytule zadatek na zabieg + imię nazwisko

Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów, w szczególności pakietów zabiegowych oraz voucherów podarunkowych - nie ma możliwość zwrotu wpłaconych środków. Dopuszcza się możliwość przedłużenia pakietu lub zamiany usług w ramach pakietu jedynie w uzasadnionych przypadkach lub wyjątkowych sytuacjach losowych. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

Regulamin świadczenia usług w gabinecie Medestetic, mieszczącym się
w Gliwicach, ul. Siemińskiego 25

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie klientów i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług. Regulamin ten określa zasady korzystania z oferty gabinetu medycyny/kosmetologii estetycznej Medestetic Gliwice.

&1 AKCEPTACJA REGULAMINU
Klienci Medestetic są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.
Skorzystanie z oferty gabinetu Medestetic oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania. Przystąpienie do zabiegu oznacza akceptację regulaminu oraz związanego z nim regulaminu RODO.

&2 BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS ZABIEGÓW
Przed przystąpieniem do świadczenia usługi pracownik myje ręce mydłem, następnie środkiem dezynfekcyjnym zgodnie z procedurą i techniką dezynfekcji rąk i płucze pod bieżącą ciepłą wodą.
Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku, a następnie poddawane są sterylizacji. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni.
Do zabiegów z przerwaniem ciągłości naskórka używane są zawsze materiały jednorazowego użytku. W przypadku zabiegów z przerwaniem ciągłości naskórka używane są tylko certyfikowane produkty medyczne przeznaczone do tego celu.
W Medestetic mają zastosowanie wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.
Pracownicy gabinetu utrzymują dłonie i paznokcie w takim stanie, aby nie były one przyczyną zadrapań i skaleczeń. Pracownicy gabinetu są zobowiązanie do przestrzegania przepisów BHP i p.poż.
Każdorazowo po przeprowadzonym zabiegu pracownik gabinetu porządkuje stanowisko pracy.
Dla bezpieczeństwa zarówno naszych klientów jak i pracowników Medestetic na terenie całego obiektu zainstalowane są alarmy/czujniki/kamery.
Kamer nie ma w gabinetach zabiegowych ani toaletach.

& 3 PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGÓW I DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Przed przystąpieniem do świadczenia usługi pracownik przeprowadza z klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia klienta, przebyte choroby czy tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
Każda klientka czy klient, którzy mają mieć wykonany zabieg muszą zostać zaznajomieni z przeciwwskazaniami i ewentualnie wskazaniami do danego zabiegu. Dopiero gdy pisemnie potwierdzą brak przeciwwskazań do wykonania wybranego zabiegu, zabieg ten może zostać wykonany. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, wkładkach domacicznych, chorobach wirusowych i bakteryjnych, chorobach tarczycy, przyjmowanych antybiotykach, niedawnej ekstrakcji zęba).
Każdorazowo gdy zabiegi nie są wykonywane w serii w odstępie 7-14 dniowym, czyli przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 30 dni klient potwierdza, że nadal nie ma przeciwwskazań do wykonania danego zabiegu.
Brak informacji ze strony klienta oznacza niezmienny stan zdrowia i brak przeciwwskazań do zabiegu.
Jeżeli wykonywany jest nowy zabieg u klientki czy klienta, który miał wcześniej wykonywane inne zabiegi również niezbędne jest zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz pisemne potwierdzenie przez klientkę czy klienta braku przeciwwskazań do wykonania zabiegu.

Klienci zobowiązani są (powinni) poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.

W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego wykonania.

Osoby niepełnoletnie w wieku 13-18 lat mogą korzystać z oferty gabinetu wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie.

Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione poza wyznaczonym miejscem do przechowania bez nadzoru lub gdy klient ich zapomni.

& 4 ZAKAZY I NAKAZY
Podczas wykonywania zabiegów medycyny estetycznej nie wykonuje się i nie odbiera połączeń telefonicznych z wyłączeniem sytuacji losowych.

Podczas zabiegów z przerwaniem ciągłości naskórka w gabinecie nie mogą przebywać osoby towarzyszące, poza personelem gabinetu.

Klient zobowiązuje się do stosowania zaleceń pozabiegowych, których udzieli personel Medestetic.
Klient zobowiązuje się do stosowania odpowiednich preparatów pozabiegowych zaleconych przez personel Medestetic.
Zdaję sobie sprawę , że moje efekty zabiegowe mogą różnić się od efektów innych klientów, gdyż wynika to z predyspozycji indywidualnych.
Oczekiwany efekt zabiegowy zależny jest od stosowania się do zaleceń pozabiegowych oraz przestrzegania zasad zdrowego stylu życia.
Każdy efekt zabiegowy oceniany jest indywidualnie.

& 5 CENNIK I PROMOCJE
Za wykonane usługi obowiązują ceny według cennika dostępnego w gabinecie i na stronie www.medestetic-gliwice.pl O wszystkich cenach na życzenie klient jest również poinformowany przed zabiegiem.
Klient ma prawo do skorzystania z promocyjnych cen zgodnie z obowiązującymi w określonym czasie promocjami i ofertami rabatowymi.
Istnieje możliwość rozkładania zabiegów/karnetów/bonów na raty.
Żadne promocje nie łączą się ze sobą.

Osoby, które posiadają zniżki w postaci: kart stałego klienta, voucher podarunkowy, hasło promocyjne – powinny je okazać na recepcji przed rozliczeniem za usługę. W przeciwnym wypadku zniżka taka nie będzie mogła być uwzględniona.

& 6 PAKIETY ZABIEGOWE
W momencie zakupu pakietu zabiegów klient dostaje obniżoną cenę, a w zamian zobowiązuje się do wykorzystania zabiegów w określonym czasie.
Ważność każdego pakietu wynosi 12 MIESIĘCY od dnia zakupu. Nie ma możliwości zwrotu kosztów za zakupione niezrealizowane zabiegi - prosimy o rozważne decyzje.

Dopuszcza się możliwość przedłużenia pakietu lub zamiany usług w ramach pakietu, jedynie w uzasadnionych przypadkach – wyjątkowych sytuacjach losowych. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.
W przypadku dużego obłożenia gabinetu i chęci ze strony klienta do umówienia wszystkich zabiegów/rezerwacji terminów do przodu, należy dokonać wpłaty 100% wartości pakietu.
Wyjątkowe sytuacje zdrowotne i losowe będą rozpatrywane indywidualnie i nie mogą być brane pod uwagę przez innych klientów.

& 7 VOUCHERY UPOMINKOWE
Vouchery są ważne przez okres 3 miesięcy od dokonania jego zakupu, w tym czasie należy zadzwonić i umówić wizytę. Voucher może być wykorzystany przez dowolnie obdarowaną osobę na dowolną usługę/kosmetyki o jego wartości lub dopłacić do droższej usługi.
Wyjątkowe sytuacje zdrowotne i losowe będą rozpatrywane indywidualne i nie mogą być brane pod uwagę przez innych klientów.

Nie ma możliwości wymiany vouchera na gotówkę lub zwrotu różnicy kwoty pomiędzy wartością vouchera a usługą.
Klient zobowiązany jest do okazania vouchera przed wykonaniem usługi.

& 8 BRAK ODWOŁANIA ZAREZERWOWANEGO TERMINU

W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu zabiegu w ramach pakietu najpóźniej w dniu poprzedzającym zabieg w godzinach pracy gabinetu, zabieg ten uznaje się za wykonany.
Odwołanie zabiegu może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne lub sms.
Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika gabinetu pod numerem 789222199. Nieskuteczne próby kontaktu nie będą uznane.

Dopuszcza się możliwość zmiany terminu w dniu umówionej wizyty w uzasadnionych przypadkach lub wyjątkowych sytuacjach losowych. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

Klientka czy klient, którzy dwukrotnie nie odwołają rezerwacji w terminie, nie będą mieć możliwości kolejnych rezerwacji zabiegów.
W takim przypadku będzie można umówić się na zabieg jedynie poprzez wcześniejsze opłacenie zabiegu w wysokości 50% jego wartości (na podany nr konta lub osobiście w gabinecie).
W przypadku opłacenia 50% wartości zabiegu a nie odbycia się go z winy klienta/ braku klienta wpłacona kwota jest bezzwrotna.

& 9 SPÓŹNIENIA
Na zarezerwowane zabiegi należy zgłaszać się w wyznaczonym czasie. W przypadku znacznego spóźnienia na zabieg, może nastąpić konieczność skrócenia zabiegu. Skrócenie zabiegu może nastąpić w przypadku gdy spóźnienie klienta będzie skutkować znacznymi opóźnieniami pozostałych zabiegów.
W przypadku braku możliwości wykonania zabiegu ze względu na zbyt duży okres spóźnienia konieczne jest ustalenie nowego terminu.
W przypadku opóźnienia zabiegu leżącego po stronie pracownika gabinetu, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych, chyba że klient będzie sobie życzył inaczej.

& 10 ZMIANA TERMINU WIZYTY PRZEZ GABINET
Medestetic zastrzega sobie w sytuacjach wyjątkowych prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie o czym klienci zostaną wcześniej poinformowani.
W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika gabinetu sytuacji istnieje możliwość odwołania czy zmiany terminu w możliwie najszybszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach klientki czy klienci będą informowani o zmianie terminu zabiegu przed upływem 24 godzin przed wyznaczonym terminem. W związku ze zmianą terminu zabiegu klientka lub klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin na zabieg. Jeżeli zmiana terminu dotyczy zabiegu w ramach karnetu, wtedy uznaje się przedłużenie ważności karnetu o ilość dni pomiędzy odwołanym zabiegiem a wyznaczonym nowym terminem zabiegu.

& 11 REKLAMACJE/ZAŻALENIA
Wszelkie reklamacje należy składać w gabinecie na wniosku reklamacyjnym dostępnym w gabinecie osobiście.
Indywidualne reklamacje, zażalenia możliwe są osobiście w każdą środę od godz. 18.00-20.00 po wcześniejszym ustaleniu terminu pod nr 789222199.
Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w okresie 14 dni od daty wpływu reklamacji do gabinetu.
Po rozpatrzeniu reklamacji klient jest informowany drogą elektroniczną na podany przez klienta adres e-mail lub numer telefonu.
Za pozytywne rozpatrzenie reklamacji uznaje się naprawę wady lub w przypadku gdy naprawa jest niemożliwa zwrot pieniędzy.
Uznane reklamacje są wypłacane tylko i wyłącznie po osobistym podpisaniu protokołu reklamacyjnego przelewem na konto bankowe klienta.

& 12 POZOSTAŁE USTALENIA
Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. klientów i Medestetic.